โรงพยาบาลลืออำนาจ

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

  • 1. ทางจดหมาย โดยจ่าหน้าซองถึง

                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลืออำนาจ
                              โรงพยาบาลลืออำนาจ
                              101 หมู่ 6 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37120
                               ให้ทำการระบุข้อความไว้ตำแหน่งมุมบนขวาของซองไว้ว่า    (ร้องเรียนร้องทุกข์)

 

 

2. ทางโทรศัพท์
                            045547250, 045547216 ต่อ 201

 

 

3. ทางโทรสาร
                            045547250, 045547216 

 

 

4. ทางไปรษณณ๊ย์อิเล็กทรอนิกส์ 

                            luehosp_10990@hotmail.com

 

5. ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่ 

                           ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้นสอง) โรงพยาบาลลืออำนาจ

 

 

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์