13-ขั้นตอนปฏิบัติงาน, คู่มือการปฏิบัติงาน, คู่มือเงินบริจาคของหน่วยบริการ, ผังขั่นตอนปฏิบัติงานพัสดุ กระทรวงสาสุข, พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560, พรบ.การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

13-ขั้นตอนปฏิบัติงาน, คู่มือการปฏิบัติงาน, คู่มือเงินบริจาคของหน่วยบริการ, ผังขั่นตอนปฏิบัติงานพัสดุ กระทรวงสาสุข, พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560, พรบ.การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
Scroll to top