โรงพยาบาลลืออำนาจ

วิเคราห์ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด/ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาในการจัดซื้อ

                   ในการสั่งซื้อยาที่จัดซื้อร่วมเขต คือ ยาขาดบ่อย ต้องรอ  ทำให้ยาขาดในโรงพยาบาล  เช่น  Enalappeil  จึงจำเป็นต้องจัดซื้อในบริษัทอื่น  และมียาบางรายการที่องค์การเภสัชกรรม (GPO) ไม่แจ้งขาด  หรือแจ้งขาดช้า  เช่น  Paracetamol ทำให้ต้องจัดซื้อจากบริษัทซึ่งมาคาแพง

          – ยาจากบริษัทที่เคยซื้อราคาเดิม แจ้งขาดต้องจัดซื้อจากบริษัทใหม่ ซึ่งมีราคาแพงกว่า

          – ไม่มีการปรับราคากลาง  (ราคากลางต่ำ) ทำให้หาซื้อยายาก

          – สมุนไพร จาก ศูนย์แพทย์พนา  ไลน์การผลิตมีปัญหา  ทำให้ยาสมุนไพรขาด

          – หม้อต้มสมุนไพรมีการจัดซื้อตามความต้องการของผู้ใช้งานที่มีขนาดและปริมาณการใช้ที่ต่างกันทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดซื้อบ่อย  ราคาที่ซื้อแต่ละครั้งมีราคาไม่เท่ากัน ร้านค้าไม่ค่อยจะเปิดให้เครดิต

ข้อจำกัดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการจัดซื้อ

          ข้อจำกัดในการจัดซื้อ

  1. การจัดซื้อร่วมเขต ต้องซื้อจากบริษัทที่ได้รับคัดเลือก หากจะซื้อจากบริษัทอื่น ทำให้ได้ยาในราคาที่สูงกว่า
  2. บริษัทที่เคยซื้อ แจ้งขาด แต่มีความจำเป็นต้องใช้ จึงจัดซื้อจากบริษัทอื่น ซึ่งอาจมีราคาสูงกว่าบริษัทที่เคยซื้อ
  3. หาซื้อยายาก เนื่องจาก ไม่มีการปรับราคากลางให้เป็นปัจจุบัน (ราคากลางต่ำ)

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

  1. กรณีการซื้อยาร่วม หากบริษัทที่ได้รับคัดเลือก ไม่สามารถส่งยาได้ทัน ทำให้ยาขาด ต้องจัดซื้อจากบริษัทอื่น ทำให้ได้ยาในราคาแพง  และ โรงพยาบาลไม่มียาใช้
  2. โรงพยาบาลขาดยา เนื่องจาก บริษัทที่เคยซื้อไม่แจ้งขาดยา

การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

ในปีงบประมาณ  2561   โรงพยาบาลลืออำนาจ  ได้กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ การจัดซื้อ

จัดจ้างวัสดุต่าง ๆ    เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการและสามารถประหยัดงบประมาณของหน่วยงานได้ ดังนี้

  1. การจัดซื้อยา  เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ใช้หลักการดำเนินงาน  ประหยัดงบประมาณ  จัดซื้อให้เพียงพอและสมเหตุสมผล
  2. การจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน และวัสดุอื่น ๆ ใช้หลักการดำเนินงาน  ใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า  เน้นการ

ประหยัดงบประมาณ ใช้วัสดุอย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย

ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ ปีงบประมาณ  2561

จากผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561  พบว่า  โรงพยาบาลลืออำนาจ  ประหยัด

งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุต่าง  ๆ ได้ทั้งปี ร้อยละ  2.6  (มูลค่า  373,756.73  บาท)  การจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์  ประหยัดงบประมาณ ได้มากที่สุด เนื่องจากในการจัดซื้อมีจำนวน  21  รายการที่จัดซื้อร่วมกันทั้งจังหวัด  ทำให้จัดซื้อได้ในราคาที่ถูกลง ประกอบกับ  จำนวนผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2561 อัตราครองเตียงลดลงจากปี 2560  (ปี 2560  อัตราครองเตียง 78 %  ปี 2561  อัตราครองเตียง 68.8%)  

          การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  มีการจัดทำแผนจัดซื้อและได้จัดซื้อยาเป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 98.65  โดยมีการจัดซื้อร่วมเขต  114  รายการ    ซึ่งปัญหาที่พบในการสั่งซื้อยาที่จัดซื้อร่วมเขต คือ ยาขาดบ่อย ต้องรอ  ทำให้ยาขาดในโรงพยาบาล  เช่น  Enalappeil  จึงจำเป็นต้องจัดซื้อในบริษัทอื่น  และมียาบางรายการที่

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ไม่แจ้งขาด  หรือแจ้งขาดช้า  เช่น  Paracetamol ทำให้ต้องจัดซื้อจากบริษัทซึ่งมี

ราคาแพง

          -ยาจากบริษัทที่เคยซื้อราคาเดิม แจ้งขาดต้องจัดซื้อจากบริษัทใหม่ ซึ่งมีราคาแพงกว่า

          -ไม่มีการปรับราคากลาง  (ราคากลางต่ำ) ทำให้หาซื้อยายาก

          -สมุนไพร จาก ศูนย์แพทย์พนา  ไลน์การผลิตมีปัญหา  ทำให้ยาสมุนไพรขาด หม้อต้มสมุนไพรชำรุด

          แนวทางการแก้ไขปัญหา

  • ต้องประสานผู้แทนบริษัทและแจ้งขาด  ต้องตามยาบ่อย ๆ
  • ยืมยาจาก รพ.อื่น เพื่อให้มียาใช้

การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 

ในปี 2561  มีระบบการจัดซื้อร่วมทั้งจังหวัด  รายการ Electrolyte  และ CBC  ทำให้ราคาวัสดุใน

รายการนี้ มีมูลค่าการจัดซื้อลดลง  จากปีที่ผ่านมา อีกทั้งมีราคาเขต  123  รายการ  และราคาจังหวัด จำนวน   19 รายการ  การดำเนินการจัดซื้อในปี 2562 จะมีการจัดซื้อร่วมทั้งจังหวัดในรายการที่มูลค่าเกินกว่าห้าแสนบาท  เช่น  CBC

แนวทางการปรับปรุง การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  2562

(จากผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2561)