ขั้นตอนปฏิบัติงาน/ค่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือเงินบริจาคของหน่วยบริการ/ผังขั่นตอนปฏิบัติงานพัสดุ-กระทรวงสาสุข/พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560/พรบ.การเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.-2561 EB.2 ข้อ 10

ขั้นตอนปฏิบัติงาน/ค่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือเงินบริจาคของหน่วยบริการ/ผังขั่นตอนปฏิบัติงานพัสดุ-กระทรวงสาสุข/พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560/พรบ.การเงินการคลังของรัฐ-พ.ศ.-2561 EB.2 ข้อ 10
Scroll to top