ผู้เข้าชมวันนี้

หน้าเว็บเพจที่ผู้ชมมากที่สุด

/ 31.70% Hits: 181

HomePage 26.44% Hits: 151
URL: /home

Employee 7.53% Hits: 43
URL: /em-page

contract 7.18% Hits: 41
URL: /contract

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2.98% Hits: 17
URL: /%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0

โครงสร้างหน่วยงาน 2.10% Hits: 12
URL: /%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

/archives/category/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99 1.75% Hits: 10

มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน 1.75% Hits: 10
URL: /%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95

ผู้บริหารหน่วยงาน 1.75% Hits: 10
URL: /%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-2

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1.40% Hits: 8
URL: /archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

นโยบายและยุทธศาสตร์ 1.23% Hits: 7
URL: /%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

แนวทางปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยจัดซื้อฯ ปี2560 1.05% Hits: 6
URL: /archives/2000

/DATACENTER/PDF/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%201-2562.pdf 0.88% Hits: 5

นโยบายต่อต้านคอรัปชั่น 0.88% Hits: 5
URL: /archives/2003

นโยบายคุณธรรม-จริยธรรม 0.70% Hits: 4
URL: /archives/2006

EB8-63 0.53% Hits: 3
URL: /archives/1997

/DATACENTER/PDF/plan/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AF%20%20%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%AD.%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%202563.pdf 0.53% Hits: 3

อตัราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 0.53% Hits: 3
URL: /archives/2011

รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว(แก้ไข) 0.35% Hits: 2
URL: /archives/1111

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างรายวัน) 0.35% Hits: 2
URL: /archives/1148