ผู้เข้าชมวันนี้

หน้าเว็บเพจที่ผู้ชมมากที่สุด

HomePage 30.56% Hits: 276
URL: /home

/ 13.73% Hits: 124

ข่าวประชาสัมพันธ์ 9.41% Hits: 85
URL: /archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

/archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/page/3 2.77% Hits: 25

contract 2.21% Hits: 20
URL: /contract

/archives/category/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99 2.10% Hits: 19

โครงสร้างหน่วยงาน 1.99% Hits: 18
URL: /%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

/archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/page/2 1.88% Hits: 17

/archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/page/4 1.55% Hits: 14

แผนปฏิบัติการประจำปี 1.22% Hits: 11
URL: /%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5

Employee 1.22% Hits: 11
URL: /em-page

คำสั่งมอบหมายดำเนินการเผยแพร่/ประกาศนโยบายใช้สื่อ-รพ.ลือ EB.1 ข้อ 2 0.89% Hits: 8
URL: /archives/2365

บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ EB.1 ข้อ 1 0.89% Hits: 8
URL: /archives/2378

ผู้บริหารหน่วยงาน 0.89% Hits: 8
URL: /%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-2

รายงานวิเคราะห์จัดซื้อ ปี 63 EB.2 ข้อ 9.1 0.78% Hits: 7
URL: /archives/2290

แผนซื้องบต่างๆ ปี 64/แผนซื้อยาปี 64/แผนซื้อวัสดุการแพทย์ ปี 64/แผนซื้อวัสดุทันตกรรม ปี 64/แผนซื้อวัสดุแลป ปี 64 EB.4 ข้อ 1.3 0.78% Hits: 7
URL: /archives/2335

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 0.78% Hits: 7
URL: /%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง 0.78% Hits: 7
URL: /archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%88

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ลูกจ้างรายวัน) 0.78% Hits: 7
URL: /archives/2098

/archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/page/5 0.66% Hits: 6