ผู้เข้าชมวันนี้

หน้าเว็บเพจที่ผู้ชมมากที่สุด

/ 30.22% Hits: 265

HomePage 8.78% Hits: 77
URL: /home

Employee 6.16% Hits: 54
URL: /em-page

contract 4.79% Hits: 42
URL: /contract

/archives/category/news/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99 3.42% Hits: 30

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 25/11/2564 3.08% Hits: 27
URL: /archives/7065

/archives/6430 2.62% Hits: 23

/wp-content/uploads/2021/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2.pdf 1.94% Hits: 17

MOIT1 1.82% Hits: 16
URL: /archives/category/moit1

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1.37% Hits: 12
URL: /archives/category/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c

/wp-login.php 1.25% Hits: 11

โครงสร้างหน่วยงาน 1.03% Hits: 9
URL: /%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99

MOIT2 1.03% Hits: 9
URL: /archives/category/moit2

ผู้บริหารหน่วยงาน 0.91% Hits: 8
URL: /%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-2

แผนปฏิบัติการประจำปี 0.91% Hits: 8
URL: /%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5

/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.lueamnathospital.go.th%2Fwp-admin%2F&reauth=1 0.68% Hits: 6
URL: /wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.lueamnathospital.go.th%2Fwp-admin%2F&reauth=1

นโยบายและยุทธศาสตร์ 0.68% Hits: 6
URL: /%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

/?preview_id=109&preview_nonce=8efc970d4d&preview=true 0.57% Hits: 5
URL: /?preview_id=109&preview_nonce=8efc970d4d&preview=true

1.บันทึกรายงาน สขร. และขออนุญาตเผยแพร่ สขร 0.57% Hits: 5
URL: /archives/7382

/wp-content/uploads/2021/12/1.%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3.-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88-%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A3.pdf 0.57% Hits: 5