วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข”

พันธกิจ (MISSION)

– จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

– ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ

– ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคนเก่ง  คนดีและมีความสุข

เป้าหมาย

“ผู้รับบริการปลอดภัย”

ค่านิยม (Core Values) : MOPH

ค่านิยม (Core Values) : MOPH M :. Mastery (เป็นนายตนเอง) O : Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่) P : People centered approach (ใส่ใจประชาชน) H : Humility (ถ่อมตน อ่อนน้อม)